برق، الکترونیک، مخابرات

دستورالعمل ايمني تابلوهاي فشار ضعيف و فشار قوي

دستورالعمل ايمني تابلوهاي فشار ضعيف و فشار قوي

دستورالعمل-ايمني-تابلوهاي-فشار-ضعيف-و-فشار-قويبخشی از متن:
تابلوهاي فشار قوي در محدوده kv 3-33 كار مي‌كنند
اين تابلوها تركيبي از يك يا چند وسيله كليدي (قطع و وصل) فشار قوي همراه
با تجهيزات كنترل، اندازه گيري، حفاظت و تنظيم هستند كه كليه اتصالات برقي و
مكانيكي داخلي و قسمتهاي بدنه آنها به طور كامل در كارخانه سوار شده باشد
(شكل -2).
در اين تابلوها علاوه بر رعايت موارد ارايه شده در خصوص تابلوهاي فشار ضعيف رعايت موارد زير از ديدگاه ايمني مهم هستند.
اتصال
كابل ها به شينه‌ها، كليدها، فيوزها، و غيره بايد به وسيله كابلشو انجام
گيرد براي تعيين فواصل نصب بين شينه‌ها به جدول 1و2 مراجعه شود.

فهرست مطالب (دستورالعمل ايمني تابلوهاي فشار قوي):
تابلوهاي فشار قوي
طريقه استقرار شينه‌هاي فازهاي اول، دوم و سوم در سطوح مختلف
ابعاد تابلوهاي فشار قوي كشويي (حداقل ابعاد)
نصب تابلوهاي فشار قوي
الف) نصب بر روي اطاقك كابل
ب) نصب بر روي كانال

فهرست مطالب (دستورالعمل ايمني تابلوهاي فشارضعیف):
الف) تابلوي اصلي
ب) تابلوي نيم اصلي
انواع تابلوهاي فشار ضعيف
الف) تابلوهاي اصلي ايستاده قابل دسترسي از جلو و پشت
طريقه استقرار شينه‌هاي فاز اول، دوم و سوم در سطوح مختلف
نصب تابلوهاي قابل دسترسي از جلو و قابل دسترسي از پشت
1) نصب بر روي اطاقك كابل
2) نصب بر روي كانال
ب) تابلو نيم اصلي توزيع نيروي برق فشار ضعيف نوع ايستاده چند خانه‌اي
ج) تابلو توزيع نيرو – نوع ايستاده چند جعبه‌اي
د) تابلو توزيع فرعي نيروي برق – نوع ديواري
روش نصب تابلو توزيع نيرو و روشنايي براي نصب در محوطه باز
و) تابلوهاي فرمان وسايل موتوري
ز) تابلوهاي فرعي روشنايي

دانلود فایل

دانلود فایل دستورالعمل ايمني تابلوهاي فشار ضعيف و فشار قوي

دستورالعمل ايمني تابلوهاي فشار قوي, ايمني تابلوهاي فشار ضعيف, ايمني تابلوهاي فشار قوي, تابلو فشار قوی ,تابلو فشار ضعیف, ایمنی تابلو برق ,دستورالعمل ایمني

دستورالعمل ايمني تابلوهاي فشار ضعيف و فشار قوي